1. Postanowienia Wstępne

 2. Definicje

 3. Informacje Ogólne

 4. Zakładanie Konta w Sklepie

 5. Zasady Składania Zamówienia

 6. Wykonanie Umowy Sprzedaży

 7. Zwrot, Wymiana Towarów

 8. Procedury Reklamacyjne

 9. Polityka Prywatności

 10. Oferowane Metody Dostawy ta Płatności

 11. Przechowywanie Towarów

   

  1.

  Postanowienia Wstępne

  1.1.

  Sklep internetowy www.machaon.pl , prowadzony jest przez MACHAON SP. Z O.O. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 14, 83-000 Pruszcz Gdański wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579545, NIP 6793117288, REGON 362722477.

  1.2.

  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze sklepu internetowego MACHAON, zasady i tryb zawierania umowy, składania zamówień w sklepie internetowym MACHAON, dostarczania zamówionych towarów Zamawiającemu, zasad zapłaty ceny oraz innych opłat, uprawnienia Zamawiającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, ograniczenia prawa do odstąpienia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827), skutki odstąpienia od umowy, procedury rozpatrywania reklamacji, zasady odpowiedzialności sklepu internetowego MACHAON za jakość świadczenia, zasady oraz treść gwarancji i usług posprzedażowych.

  1.3.

  Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.

  1.4.

  Kontakt ze sklepem internetowym MACHAON – za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@machaon.pl; pisemnie na adres: ul. Batalionów Chłopskich 14, 83-000 Pruszcz Gdański

  2.

  Definicje

  2.1.

  Sprzedawca - MACHAON Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszcz Gdański 83-000, ul. Batalionów Chłopskich 14, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579545, NIP 6793117288, REGON 362722477.

  2.2.

  Klient (Kupujący) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  2.3.

  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2.4.

  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  2.5.

  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym machaon.pl

  2.6.

  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  2.7.

  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  2.8.

  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  2.9.

  Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  2.10.

  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  2.11.

  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  2.12.

  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  2.13.

  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  2.14.

  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  3.

  Informacje Ogólne

  3.1.

  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  3.2.

  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami.

  3.3.

  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatek VAT).

  3.4.

  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  3.5.

  W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

  3.6.
  3.

  Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  4.

  Zakładanie Konta w Sklepie

  4.1.

  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

  4.2.

  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  4.3.

  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

  4.4.

  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 1.2.

  5.

  Zasady Składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  • Zalogować się do Sklepu;

  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

  • Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

  • Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie;

  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności;

  • Opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 7.3

  Kupujący zgadza się z tym, że dokonuje zakup w celach zawodowych. Jeśli zakup nie ma charakteru zawodowego, koniecznie to zaznaczyć podczas składania zamówienia w polu Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go poniżej, które znajduje się w sekcji Sposób dostawy.

  6.

  Wykonanie Umowy Sprzedaży

  6.1.

  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

  6.2.

  W przypadku wyboru przez Klienta:

  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności;

  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

  6.3.

  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  • w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;

  • w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  6.4.

  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

  • w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

  7.

  Zwrot, Wymiana Towarów

  7.1.

  Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania;

  • produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony;

  • produkt nie jest wersją specjalną, poza katalogową, w kolorach innych niż w standardzie.

  7.2.

  W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

  7.3.

  W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

  8.

  Procedury Reklamacyjne

  8.1.

  Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

  8.2.

  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  8.3.

  Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

  8.4.

  Klient w przypadku, gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.

  8.5.

  W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • naprawy towaru;

  • obniżenia ceny;

  • wymiany towaru na nowy;

  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  8.6.

  Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

  • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo

  • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

  8.7.

  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 12 miesięcy od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

  8.8.

  Reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej, wypełnione drukowanymi literami z wysyłką  na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.4. Regulaminu.

  Formularz zgłoszenia reklamacyjnego musi bezwzględnie zawierać następujące informacje:

  Sporządzono dnia:

  DANE KLIENTA

  Imię i nazwisko reklamującego:

  Nazwa firmy: 1)

  NIP firmy: 1)

  Aktualny adres:

  Tel. kontaktowy:

  Adres e-mail:

  DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

  Numer zamówienia:2)

  Rodzaj i numer dowodu zakupu (Paragon lub Faktura VAT):3)

  Data zakupu towaru:

  Nazwa towaru (produktu):

  Numer seryjny produktu (jeśli produkt go posiada):

  Dokładny opis niezgodności towaru z umową (opis wad):

  Data wykrycia wady:

  W jakich okolicznościach stwierdzono wadę:

  Podpis osoby składającej reklamację:

  Pieczątka firmy:1)

  1)Dotyczy tylko podmiotów gospodarczych
  2)Dotyczy zakupów dokonanych przez stronę machaon.pl
  3)Dotyczy zakupów dokonanych przez inne źródła niż machaon.pl

  Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm., Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym dla potrzeb przeprowadzania procesu reklamacji nabytego przeze niego towaru.

  W przypadku niepodania powyższych wymaganych do składania reklamacji danych lub ich częściowego braku, reklamacja nie zostanie rozpatrzona, tj. zostanie odrzucona bez zawiadomienia o tym Klienta.

  8.9.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli produkt został zepsuty przez kuriera.

  8.10.

  Sprzedawca przyjmuje reklamacje z tytułu kompletności Produktów lub wad fizycznych zewnętrznych w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia towaru.

  8.11.

  Konsument oraz przedsiębiorca, dokonujący zakup w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

  8.12.

  Konsument oraz przedsiębiorca, dokonujący zakup w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 1 rok od dnia otrzymania Produktu.

  8.13.

  Reklamacja do Sprzedawcy JAKICHKOLWIEK wad fizycznych towaru bez złożenia odpowiedniej reklamacji do firmy kurierskiej z powodu braku kontroli towaru w momencie odbioru - zostanie odrzucona przez  Sprzedawcę. Wszystkie reklamacji rozpatrywane są TYLKO na podstawie protokołu szkody od firmy kurierskiej. Nie dotyczy wad ukrytych, których nie można wykryć bez rozpoczęcia użytkowania produktu.

  9.

  Polityka Prywatności

  9.1.

  Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Machaon. sp. z o.o. przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku, który można pobrać pod linkiem - Polityka prywatności

  10.

  Oferowane Metody Dostawy ta Płatności

  10.1.

  Oferowane metody dostawy można pobrać pod linkiem - Warunki dostawy

  10.2.

  Oferowane metody płatności można pobrać pod linkiem - Płatności

  11.

  Przechowywanie Towarów

  11.1.

  Towary opłacone

  Usługa zapewnia przechowywanie towarów opłaconych przez Klienta na korzyść firmy Machaon sp. z o.o. w ciągu 20 (dwadzieścia) dni kalendarzowych od dnia otrzymania płatności na nasze konto bankowe lub wystawienia Faktury do otrzymanego zamowienia. Za przechowywanie od 31 dnia kalendarzowego zostanie naliczona opłata za przechowywanie. Koszt zależy od okresu terminu przechowywania oraz wielkości/wagi towarów.

  • Waga paczki/towaru do 30 kg włącznie - 2,5 zł netto/dziennie

  • Waga paczki/towaru powyżej 30 kg - 3,5 zł netto/dziennie

  11.2.

  Towary wysyłane do magazynu firmy Machaon sp. z o.o.

  Towary wysłane do naprawy (na diagnostykę) i naprawione (sprawdzone) są przechowywane bezpłatnie przez 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od momentu powiadomienia Klienta o gotowości wysyłki. Na tych samych zasadach są przechowywane paczki, wysłane bez zgody firmy Machaon sp. z o.o., oraz paczki otrzymane od nieznanego nadawcy.

  Za przechowywanie od 11 dnia kalendarzowego zostanie naliczona opłata za przechowywanie. Koszt zależy od okresu terminu przechowywania oraz wielkości/wagi towarów.

  • Waga paczki/towaru do 30 kg włącznie - 2,5 zł netto/dziennie

  • Waga paczki/towaru powyżej 30 kg - 3,5 zł netto/dziennie

  Jeśli w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przesyłka nie została odebrana przez Klienta (nadawcę) w firmie Machaon sp. z o.o. w tym sensie, że Klient (Nadawca) nie odpowiedział na powiadomienie (lub odpowiedział, ale nie podał danych do wysyłki) przesyłka ta zostanie uznana za nieodebraną, a odpowiedzialność firmy Machaon sp. z o.o. wobec Klienta (nadawcy) za bezpieczeństwo przesyłki wygasa. Firma Machaon sp. z o.o. ma prawo do dysponowania taką przesyłką według własnego uznania.

  Wszystkie powiadomienia są realizowane pocztą elektroniczną, tj. e-mailem.