Niniejsza sekcja jest częścią Regulaminu

  7.

  Zwrot, Wymiana Towarów

  7.1.

  Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania;

  • produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony;

  • produkt nie jest wersją specjalną, poza katalogową, w kolorach innych niż w standardzie.

  7.2.

  W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

  7.3.

  W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

  8.

  Procedury Reklamacyjne

  8.1.

  Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

  8.2.

  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  8.3.

  Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

  8.4.

  Klient w przypadku, gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.

  8.5.

  W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • naprawy towaru;

  • obniżenia ceny;

  • wymiany towaru na nowy;

  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  8.6.

  Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

  • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo

  • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

  8.7.

  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 12 miesięcy od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

  8.8.

  Reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej, wypełnione drukowanymi literami z wysyłką  na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.4. Regulaminu.

  Formularz zgłoszenia reklamacyjnego musi bezwzględnie zawierać następujące informacje:

  Sporządzono dnia:

  DANE KLIENTA

  Imię i nazwisko reklamującego:

  Nazwa firmy: 1)

  NIP firmy: 1)

  Aktualny adres:

  Tel. kontaktowy:

  Adres e-mail:

  DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

  Numer zamówienia:2)

  Rodzaj i numer dowodu zakupu (Paragon lub Faktura VAT):3)

  Data zakupu towaru:

  Nazwa towaru (produktu):

  Numer seryjny produktu (jeśli produkt go posiada):

  Dokładny opis niezgodności towaru z umową (opis wad):

  Data wykrycia wady:

  W jakich okolicznościach stwierdzono wadę:

  Podpis osoby składającej reklamację:

  Pieczątka firmy:1)

  1)Dotyczy tylko podmiotów gospodarczych
  2)Dotyczy zakupów dokonanych przez stronę machaon.pl
  3)Dotyczy zakupów dokonanych przez inne źródła niż machaon.pl

  Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm., Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym dla potrzeb przeprowadzania procesu reklamacji nabytego przeze niego towaru.

  W przypadku niepodania powyższych wymaganych do składania reklamacji danych lub ich częściowego braku, reklamacja nie zostanie rozpatrzona, tj. zostanie odrzucona bez zawiadomienia o tym Klienta.

  8.9.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli produkt został zepsuty przez kuriera.

  8.10.

  Sprzedawca przyjmuje reklamacje z tytułu kompletności Produktów lub wad fizycznych zewnętrznych w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia towaru.

  8.11.

  Konsument oraz przedsiębiorca, dokonujący zakup w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

  8.12.

  Konsument oraz przedsiębiorca, dokonujący zakup w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 1 rok od dnia otrzymania Produktu.

  8.13.

  Reklamacja do Sprzedawcy JAKICHKOLWIEK wad fizycznych towaru bez złożenia odpowiedniej reklamacji do firmy kurierskiej z powodu braku kontroli towaru w momencie odbioru - zostanie odrzucona przez  Sprzedawcę. Wszystkie reklamacji rozpatrywane są TYLKO na podstawie protokołu szkody od firmy kurierskiej. Nie dotyczy wad ukrytych, których nie można wykryć bez rozpoczęcia użytkowania produktu.